Doel

De vereniging stelt zich ten doel:

  1. Zich zonder politieke bedoelingen in te zetten voor de maatschappelijke en materiele belangen van de dorpen Kollumerzwaag en Veenklooster, een en ander in de meest ruime zin van het woord
  2. Het versterken van het sociaal-culturele leven, waar dat mogelijk en gewenst is
  3. Het versterken van de dorpsgemeenschap door middel van de onder a en b genoemde activiteiten

De vereniging  streeft haar doel na door:

  1. Op leden en bestuursvergaderingen die zaken te behandeling die de vereniging aangaan
  2. Adressen te versturen aan en zaken te bespreken met bewoners,
    het gemeentebestuur, andere instellingen en/of instanties wanneer daar aanleiding toe bestaat

De vereniging kan zelf algemene voorzieningen instellen en beheren, al of niet met geldelijk steun

In bepaalde aangelegenheden kan de vereniging zich laten bijstaan door commissies of zich laten adviseren door deskundigen.

In bijzondere gevallen kunnen er buitengewone ledenvergaderingen of openbare vergaderingen worden uitgeschreven. De laatste al of niet in samenwerking g met andere verenigingen  uit eigen dorp en / of met die andere dorpen.